Ga naar de inhoud

Machine RI&E

De fabrikant is verplicht om mogelijke risico’s zo veel mogelijk te beperken. Als u als gebruiker de machine in gebruik neemt, moet de veiligheid van de machine voor de gehele levensduur geborgd kunnen worden door de fabrikant.

Alle machines die voor het eerst worden gebruikt binnen de EU moeten een CE-markering hebben. De machines hoeven dan niet meer worden onderzocht op alle technische eisen. Wel moet een RI&E worden uitgevoerd die specifiek is toegespitst op het veilige gebruik en de plaats van de machine in het bedrijf.

Of een machine veilig is, is natuurlijk ook afhankelijk van het gebruik. Door een machine te gebruiken, slijt, beschadigt en veroudert hij. De staat van het apparaat gaat achteruit en dat kan leiden tot risico’s. Voorkom ongelukken door:

  • De risico’s van het (gebruik van het) apparaat te inventariseren en evalueren via de RI&E;
  • De machine tijdens het gebruik periodiek te (laten) keuren en/of inspecteren;
  • Gedegen onderhoud, dat wordt bijgehouden in een onderhoudsboek;
  • Werknemers goed instrueren over hoe de machine veilig te gebruiken.

Hoe voeren we een Machine-RI&E uit?

Tijdens de uitvoering van de RI&E Arbeidsmiddelen (Machine-RI&E) worden de risico’s in kaart gebracht met betrekking tot het veilig en gezond werken met de arbeidsmiddelen.

Na deze inventarisatie kan worden vastgesteld hoe groot de risico’s zijn, en welke eventuele maatregelen er moeten worden getroffen opdat men veilig en gezond met de arbeidsmiddelen kan werken.

  • Eén van onze veiligheidskundigen maakt een rondgang door uw bedrijf waarbij machines/arbeidsmiddelen worden beoordeeld op veiligheid;
  • De gesignaleerde risico’s en voorgestelde maatregelen worden in overleg met u verwerkt in een Plan van Aanpak;
  • Nadat alle risico’s zijn geïnventariseerd, wordt bepaald wat de ernst is van elk risico. Om in één oogopslag de ernst van het risico, en daarmee tevens in de noodzaak van maatregelen om het risico te verlagen, te kunnen inzien.

Waarom een Machine-RI&E?

Binnen de EG geldt sinds 1 januari 1995 dat alle machines die voor het eerst in gebruik worden genomen, moeten voldoen aan de bepalingen van de machinerichtlijn. Voor arbeidsmiddelen van vóór deze datum geldt deze eis niet. Volgens de Arbowet moeten deze wel voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. De werkgever moet bij deze machines voor zichzelf een oordeel vormen over de benodigde veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheidsmaatregelen moeten zijn gebaseerd op de risico’s, de geldende richtlijnen, maar zijn ook mede afhankelijk van de stand van de techniek en de economische haalbaarheid van de maatregelen.
Uit de algemene RI&E kan blijken dat er een verdiepend onderzoek moet worden uitgevoerd naar de veiligheid van de arbeidsmiddelen.

Voorkom
ongelukken!